Általános szerződési feltételek

Cégnév: Építechture Group Kft.

Székhely: HU 7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 6. A. lház. Fsz. 2A. ajtó

Cégjegyzékszám (nyilvántartásba vételi szám): 17-09-013919

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 32478747-2-17.

Üzleti tevékenység helye: HU 7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 6. A. lház. Fsz. 2A. ajtó

Elérhetőség (panaszkezelés) (elektronikus levelezési cím): hello@epitechture.hu, marketplace@epitechture.hu

Tárhelyszolgáltató (név, székhely, elektronikus levelezési cím, elérhetőség): 

-          neve:                                       Shopify Inc

-          székhelye:                             150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, ON K2P 1L4,    

-          e-mail címe:                              https://www.shopify.com/

-          elérhetősége:                      https://help.shopify.com/en

 

1./ Az internetes webáruházban (továbbiakban: Webáruház) történő megrendelés elküldése esetére Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: Ászf) teljes körben megismerte, abban foglaltakat fenntartás nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és az Ászf maradéktalanul a Felek között létrejövő szerződés részét képezi. Eladó fenntartja a jogát a jelen Ászf előzetes értesítés nélküli egyoldalú módosítására, amely módosítás közzétételétől lép hatályba. A létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Ászf, valamint a Weblapon / honlapon található további tájékoztatások, információk határozzák meg. Az Ászf tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Vevő a megrendelése véglegesítése, szerződéskötés előtt köteles megismerni és elfogadni a jelen Ászf rendelkezéseit.

 

2./ Fogalmak:

 

Eladó: Építechture Group Kft (székhely: 7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 6. A. lház. Fsz. 2A. ajtó, Cégjegyzékszám: 17-09-013919, Adószám: 32478747-2-17.)

 

Vevő: az a személy, aki a webshop igénybevételével megrendelést ad le, azzal, hogy természetes személy esetén a megrendelés előfeltétele a 16. életév betöltése.

 

Felek:  Eladó és Vevő együttesen.

Felhasználó: az a személy, aki az Eladó Weboldalán saját valós adatainak megadásával önálló felhasználói fiókot (továbbiakban: Felhasználói Fiók) hoz létre.

 

Fogyasztó: Vevők közül fogyasztónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Vállalkozás: Vevők közül vállalkozásnak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerint, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Gyártó: a Termék, mint végtermék, résztermék és alapanyag elállítója, valamint aki a Terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával magát tünteti fel a Termék gyártójaként. Amennyiben nem belföldi Termékről van szó, úgy azt a személyt is gyártónak kell tekinteni, aki az Európai Unióterületére behozta (importőr) a Terméket gazdasági tevékenysége keretében.

 

Weboldal: www.marketplace.epitechture.hu weboldalon működő online kereskedelmi áruház.

 

Termék: a Weboldalon bemutatott és eladásra felkínált, egyedi megrendelés vagy szerződés tárgyát képező forgalomképes ingó dolog.

Vételár: A Termék mellett ekként megjelölt bruttó ellenérték, amely Vállalkozás vevők esetében a mindenkor hatályos Áfa tartalmazza, és amely a Termék egységáraként értendő, azzal, hogy a teljes Vételár a Termék darabszáma szerint alakul. A Vételár minden esetben tájékoztató jellegű, a Vételár az Eladó által visszaigazolt megrendelésben kerül meghatározásra. A Vételár EURO valutanemben van meghatározva, amelynek forintban történő teljesítése esetén az Erste Bank által közzétett devizaárfolyam az irányadó.

 

Foglaló: az adásvételi ügylethez (szerződéshez) kapcsolódó és azt megerősítő kötelezettségvállalás. A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken.

 

Kosár: a Vevő által a megrendelés illetőleg vásárlás érdekében elhelyezett Termékek gyűjtőhelye.

 

Megrendelés: Vevő által a Termék vonatkozásában Eladónak címzett kötelező érvényű vételi ajánlat, amelyet az Eladó a visszaigazolásban elfogad vagy elutasít.

 

Visszaigazolás: Eladó által Megrendelés körében Vevő részére címzett, a megismert ajánlat, mint Megrendelés elfogadására / elutasítására vonatkozó nyilatkozata. A szerződés és megrendelés teljesítése minden esetben a visszaigazolásban foglaltak szerint jön létre és történik.

 

Ászf: jelenti a jelen szerződéses feltételeket, amelynek mindenkor hatályos és érvényes tartalma a Weboldalon közzétételre kerül.

 

Szerződés: az Eladó és Vevő felek között a Weboldalon Termékek értékesítése és megvásárlása tárgyában a jelen Ászf -ban foglaltak szerint létrejött, a megrendelés elküldésével és annak visszaigazolás együttesen létrejövő adásvételi ügylet, amely az Eladó és Vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek (Eladó nem iktatja).

 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

 

Távollévők között kötött (fogyasztói) szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

 

Eladó üzlethelyiség: a) bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja, b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja,

 

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg, b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között; c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás - a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen.

 

3.1/ A hatályos jogszabályok szerint a Fogyasztók és Vállalkozók közötti szerződések egymástól eltérnek, figyelemmel arra, hogy a fogyasztói szerződésekre speciális rendelkezések vonatkoznak, ekként a jogok és kötelezettségek gyakorlása függ attól, hogy a Vevő Fogyasztónak vagy Vállalkozásnak minősül.

 

3.2/ Vevő a megrendelés elküldésével aláírásával kijelenti, hogy cselekvőképes személy, szerzési képességében nincs korlátozva, azzal harmadik személy törvényes érdekeit nem sérti, azzal, hogy aki e körben a Eladót megtéveszti, úgy azért felelősséggel tartozik és a szerződés teljesítésére, illetőleg okozott kár megtérítésére köteles.

 

3.3/ Vevő a megrendelés elküldésével aláírásával kijelenti, hogy az ügyletet megelőzően és azzal összefüggésben minden szükséges és általa lényegesnek tartott információ rendelkezésére állt, a szerződéskötéshez szükséges minden lényeges tényt, adatot, információt megismert, az ügylet során jóhiszeműen jár el, nincs tudomása olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében a szerződést egyáltalán nem, vagy másként kötötte volna meg. Vevő kijelenti, hogy a megrendelés elküldésekor sem tévedésben, sem téves feltevésben nem volt, sem fenyegetés, sem kényszer hatása alatt nem állt.

 

3.4/ Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés eredményeként létrejövő szerződés csak Eladó erre irányuló kifejezett írásbeli nyilatkozatával módosítható, a szóban, ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés során megadott elektronikus levélcímen (email) útján történő kommunikációt elfogadja a megrendeléssel, szerződéskötéssel és teljesítéssel összefüggésben érvényes nyilatkozatának, és tudomásul veszi, hogy az általa ebben formában megtett nyilatkozatai kötelezik. Eladó kizárólag a jelen Ászf iratban megjelölt elektronikus levélcímen (email) küld és fogad értesítéseket, attól eltérő email címen történt kommunikációra Vevő hivatkozni nem jogosult és Eladót nem kötelezi.

 

4.1/ Az Eladó által forgalmazott és Termékkatalógusban megjelölt Termékek rendelhetőek Weboldalon működő Webáruházon keresztül, elektronikus úton. A Termékkatalógusban az egyes Termékek megjelölése és lényeges tulajdonságainak leírása a Gyártó termékleírása szerint történik, a Termék mellett található fotó csak illusztráció, a Termék (különösen annak színe) a valóságban eltérhet a képen megjelenítettektől. A Gyártó termékelírásának pontatlansága, hiányossága, helytelensége körében Eladó a felelősségét kizárja. A Termék lényeges tulajdonságai körében a közzétett adatok és jellemzők, valamint a szokásos, hétköznapi rendeltetésszerű használat az irányadó, az ott meg nem jelölt tulajdonságra, jellemzőre hivatkozni nem lehetséges.

 

4.2/ Eladó gondoskodik arról, hogy az általa forgalmazott Termékek a hatályos jogszabályokban előírt forgalomba hozatali előírásoknak megfeleljenek. Amennyiben az a Termék jellegéből adódóan szükséges, úgy Eladó gondoskodik arról, hogy Vevő az általa megrendelt Termék rendeltetésszerű használatához, felhasználáshoz szükséges kellő tájékoztatást megkapja. Eladó ez esetben magyar nyelvű használati útmutatót mellékel a megrendelt Termékhez.

 

4.3/ Eladó a Termék mellett a feltünteti a bruttó vételárat, amely a mindenkor hatályos Áfa összegét  tartalmazza. A bruttó vételár az Áfa változása esetén változhat. Eladó fenntartja magának a jogot a Vételár egyoldalú, indoklás nélküli módosításának jogát. A Vételár a közzététel időpontjával lép hatályba, azzal, hogy a már megrendelt és visszaigazolt Termék vételárát az időközbeni Vételárváltozás nem érinti.  Amennyiben a Termék mellett Vételár nem került feltüntetésre vagy az nyilvánvalóan téves adat (értékaránytalan), úgy az nem jelentheti azt, hogy a Termék ingyenes, vagy a nyilvánvalóan értékaránytalan Vételáron Eladó köteles teljesíteni. A Vételár és szállítási költséget tekintetében minden esetben az Eladó megrendelés visszaigazolásában / szerződésben foglalt Vételár és költségek az irányadóak.

 

4.4/ Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett vételár. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen pl. a 0 Ft-os ár, a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár, az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a Termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és az Eladó nem kedvezménnyel értékesíti a Terméket. Hibás Vételár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a Termék valós Vételáron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós Vételáron a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

4.5/ Eladó az adásvételről minden esetben a hatályos magyar jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő számlát állít ki, amely elkülönítetten tartalmazza a szállítási díjat.

 

4.6/ Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó kizárólag a Weboldalon közzétett nyitva tartás időtartamában dolgozza fel a megrendeléseket és teljesíti szerződésből eredő kötelezettséget, a Weboldalon közzétett zárva tartás időtartamában a teljesítés és annak határideje szünetel, amely a időtartam az Eladó teljesítési határideje félbeszakad és a zárva tartás megszűnése időpontjával folytatódik.

  

5./ Regisztráció / felhasználó

5.1/ Az adásvételhez, megrendeléshez nem kötelező a regisztráció.

 

5.2/ A Weboldalon bármely érdeklődő személy saját valós adatainak felhasználásával és a regisztrációs adatlapon ezen adatainak megadásával Felhasználói Fiókot hozhat létre. Felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltésével kijelenti, hogy a saját, valós és esetleges szerződéskötéshez szükséges adatait adja meg, amely adatok vonatkozásában rendelkezésre jogosult. A regisztrációs adatlap költése a Felhasználó és / vagy Eladó részére kötelezettséget nem keletkeztet.

 

5.3/ Eladó a hibásan vagy nyilvánvalóan valótlan adatokkal kitöltött Felhasználói Fiókot minden további feltétel nélkül törli, illetve azt érvénytelennek tekinti. Eladó a Felhasználó által kitöltött regisztrációs adatlap, illetőleg a megrendelés során megadott adatok helyességéért felelősségét kizárja.

 

5.4/ Felhasználó a regisztráció során megadott adatokhoz jogosult hozzáférni és azokat módosítani, amennyiben az a valóságnak megfelel, továbbá jogosult a regisztrációt törölni vagy annak törlését kérni az Eladótól. A sikeres regisztrációról az Felhasználó részére visszaigazolás került megküldésre a regisztráció során megadott email címre. Az Eladó a Felhasználó regisztrációja során megadott adatok az adott Felhasználóval létrejött szerződés teljesítésével összefüggésben jogosult felhasználni. Felhasználó regisztrációs adatainak módosítása vagy annak törlése semmiben nem érinti a már elküldött megrendelésben foglalt adatokat, feltételeket vagy annak teljesítését.

 

5.5/ Felhasználó tudomásul veszi, hogy megrendelése esetén a regisztráció során megadott elektronikus levélcímen (email) útján történő kommunikációt elfogadja a megrendeléssel, szerződéskötéssel és teljesítéssel összefüggésben érvényes nyilatkozatának, és tudomásul veszi, hogy az általa ebben formában megtett nyilatkozatai kötelezik. Eladó kizárólag a jelen Ászf iratban megjelölt elektronikus levélcímen (email) küld és fogad értesítéseket, attól eltérő email címen történt kommunikációra Felhasználó hivatkozni nem jogosult és Eladót nem kötelezi.

 

6./ Megrendelés menete, visszaigazolás

6.1/ Vevő a kiválasztott Termékeket a virtuális kosárba helyezi a "KOSÁR" gomb megnyomásával. Ezt követően a Vevő tovább böngészhet a Webáruházban vagy továbbléphet. A Termék kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését. A Kosár tartalma, az ott elhelyezett Termékek mennyisége a Megrendelés elküldése időpontjáig szabadon változtatható. A megrendelés elküldését megelőzően Vevő áttekintheti a Kosár tartalmát, amely áttekintés tartalmazza a megvásárolni kívánt Termék bruttó vételárát, mennyiségét és a szállítás költségeit is. A Vevő ezt követően továbbléphet a már regisztrált Vevő e-mail címével és jelszavával beléphet fiókjába, ennek hiányában új fiókot hozhat létre, vagy regisztráció nélkül is vásárolhat. A továbblépést követően Vevő megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és szállítási módozatot. Lehetőség van arra, hogy a Vevő  magánszemély (fogyasztó) minőségében vásároljon, vagy jogi személy nevére kérjen számlát, amely utóbbi esetén a kizárólag fogyasztót megillető jogosítványok (például az elállási jog, vagy a jogszabályon alapuló jótállási jog) érvényesítése nem lehetséges. Vevő a továbblépéssel a Megrendelés véglegesítése oldalra jut, ahol áttekintheti a Megrendelése adatait.

 

A Megrendelés elküldését megelőzően a vásárlónak nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelés elküldésével megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez, továbbá kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén.

 

A megrendelés elküldésével Vevő kijelenti, hogy az általa megadott adatok valóságosak, rendelkezik a Vételár és szállítási költséget megfizetéséhez szükséges teljesítőképességgel és fedezettel, továbbá az általa megadott szállítási határidőben és címen a Termék leszállítása lehetséges és a Terméket átveszi. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

 

A Vevő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a megvásárolni kívánt Termék jellemzőit részletesen átolvasta, a Termékkel összefüggésben részletes információk rendelkezésére álltak, a megvásárolni kívánt Termék céljának és szükségleteinek megfelelő. A szerződés létrejöttét követően a Termék jellemzői körében Eladó mindennemű kifogást elutasít. Vevő megrendelés véglegesítésével küldi el a Megrendelést.

 

A hibásan vagy nyilvánvalóan valótlan adatokkal elküldött írásbeli megrendelés érvénytelen, amely nem jelent kötelezettséget az Eladóra nézve. Az Eladó kizárja a felelősségét a Vevő által megadott adatok körében, illetőleg az Vevő által hibásan, tévesen megadott adatokból eredő bármely jogkövetkezményért, téves teljesítésért, azzal, hogy az Eladónak az ebből eredő kárát Vevő viselni köteles.

 

6.2/ A Megrendelés elküldését követően a rendszer e-mailben automatikusan igazolja vissza Megrendelésének tényét. A visszaigazolásban rögzítésre kerül a megrendelt Termék, a mennyiség, a Megrendelés száma, a szállítás és a fizetés módja és a honlapon közzétett ár. Az automatikusan visszaküldött email nem minősül a Megrendelés visszaigazolásának sem a termék ára, sem annak elérhetősége vonatkozásában.

 

A Megrendelés leadását követő munkanapon Eladó megkezdi a megrendelés feldolgozását, amennyiben két munkanapon belül belül nem érkezik meg a visszaigazolás a megrendelésben megadott email-címre, akkor mentesül az ajánlati kötöttség alól, és a felek szerződéskötési kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

Az Eladó a visszaigazolásban tájékoztatja Vevőt a Termékek vállalt szállítási határidejéről. Amennyiben a megrendelt Termék vagy annak mennyisége a raktárkészletéből hiányzik, erről a megrendelést követő 48 órán belül megküldött emailben tájékoztatjuk, ebben az esetben lehetősége van megrendeléstől elállni vagy azt módosítani. (i) Amennyiben a megjelölt terméket Eladó nem tudja szállítani, úgy a megrendelés hiányzó Termék esetében érvénytelen. (ii) Amennyiben a megjelölt Terméket Eladó a megrendelésben megjelölt szállítási határidőn kívül tudja szállítani, vagy (iii) Amennyiben a megjelölt Terméket Eladó eltérő mennyiségben tudja szállítani, úgy ennek tényét a tájékoztató e-mailben jelezzük, hogy Eladó a megrendeléshez képest eltérő feltételekkel tud teljesíteni és ekként az email Eladó általi elküldését követő 48 órán belül válasz emailben a megrendelését erősítse meg, amennyiben a megrendelését ekként is fenntartja. Amennyiben Eladó a jelen pontban körülírt határidőn belül a megrendelés vonatkozásában nem kap válasz emailt, úgy a megrendelés érvénytelen és az feleket nem kötelezi.

 

Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weblapon szereplő egyes Termékek vonatkozásában a Megrendelést, illetőleg a már visszaigazolt megrendeléseket részben, vagy teljes egészben minden további feltétel nélkül visszautasítsa. Részben történő teljesítés kizárólag az Vevővel történt egyeztetést követően kerülhet sor. A Termék Vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Vevő részére 5 munkanapon belül. Vevő visszautasítás vagy részbeni visszautasítás esetén, a teljesített Vételáron felül nem jogosult az Eladóval szemben semmilyen jogcímen kártérítésre vagy költségtérítésre.

6.3/ A Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldalon az alábbi Termékek kerülnek feltüntetésre:

(i) olyan Termék, amely készleten van. Ezen Termékek a Weboldalon keresztül, vagy az Eladó üzlethelyiségében megrendelhetőek és megvásárolhatóak azonnal.

(ii) olyan Termék, amely általában készleten van, de valamely okból a készlet éppen kifogyott, annak beszállítása folyamatban van. Ezen Termékekre megrendelés adható le, azzal, hogy a Terméknek az Eladóhoz történő várható beérkezés időpontja látható. Ezen Termékek tényleges beérkezésének időpontja az Eladótól független, ekként a beérkezési határidő csak tájékoztató jellegű, a tényleges teljesítés időpontja vonatkozásában az Egyedi Termékekre vonatkozó szabályok az irányadóak.

(iii) olyan Termék, amelyek a Megrendelés időpontjában nincs készleten és Eladó a Terméket kizárólag Vevő egyedi megrendelése és igénye alapján rendeli meg harmadik személytől (továbbiakban: Egyedi Termék). A megrendelés során ennek tényét az eladó külön jelzi. A készleten nem lévő Egyedi Termékek megrendelésére, annak teljesítésére a jelen pontban írt külön rendelkezések irányadóak, amely feltételeket a vevő a megrendeléssel elfogad. Az Egyedi Termékek vonatkozásában az adott Termék beszerzése kifejezetten a megrendelés teljesítése céljából történik külföldi gyártóktól. Az Egyedi Termék Eladóhoz történő beszállításának / beérkezésének – és ekként Vevő részére történő teljesítésének – időpontja kizárólag a gyártótól függ, általánosságban 8 -16 hét. Eladó a Gyártó által közölt tervezett időpontjáról tájékoztatást ad Vevő részére, azonban a Termék tényleges beérkezésének és ekként Eladó részére történő teljesítés időpontja körében Eladó mindennemű felelősségét kizárja, beleértve azt az esetet is, amikor a Termék nem, hiányosan, vagy hibásan érkezik be. Az Egyedi Termékek vonatkozásában Eladó a Gyártó által közölt információkat és képeket közli, amelyektől való esetleges eltérés körében a körében Eladó mindennemű felelősségét kizárja, az egyedileg meg nem jelölt termékjellemzők és rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló eltérés esetén Vevő a Termék átvételét ezen az alapon nem tagadhatja meg.

 

A készleten nem lévő Termékek esetében a Rendelés menete alábbiak szerint alakul:

 

A Termékek, melyek egy adott színben elérhetőek és rendelhetőek azonnal kosárba helyezhetőek és fizethetőek a weben utalással vagy kártyával ugyanúgy mint bármely egyéb készletes Termékek esetében, azzal, hogy ezen Termék szállítási ideje a fentiek szerint általánosságban 8-16 hét átlagosan. Ez nem igényel személyes egyeztetést a Vevővel.

 

A termékek, melyek több színben, többféle kárpittal rendelhetőek már nem helyezhetőek kosárba és nem is lehet a weblapon kifizetni sem kártyával sem utalással. Ezen Termékek megrendeléséhez a Vevővel személyes találkozó és egyeztetés szükséges, amelyet követően a Termék megrendelésére személyesen az Eladó üzlethelyiségében kerül sor. Ezen megrendelésekre nem vonatkozik az üzlethelyiségen kívül és távollevők között kötött szerződés szabályai. Ezen Termékeket a Vevő egyedi megrendelése alapján,  utasítása és kifejezett kérésére állítják elő, amely a Vevő személyéhez kötött, ekként a Vevőt nem illeti meg elállási jog. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eladó a Vevő megrendelése alapján a Gyártó felé továbbította a megrendelést, úgy ezen időpontot követően a Termék vételárát Vevő teljes egészében megfizetni köteles.

 

7./ Szerződés

 

7.1/ A megrendelés elküldésével nem jön létre szerződés és az automatikus email nem jelenti a Megrendelés visszaigazolását. A felek között a Szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a Vevő által elküldött és véglegesített megrendelését a Szállítási Értesítővel a Vevő email címére történő megküldésével visszaigazolja (Megrendelés Visszaigazolás), amely a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás. A szerződés a Megrendelés adatait figyelembe véve a Szállítási Értesítőben foglalt adatokkal (különösen: termék, mennyiség, vételár, szállítási cím) jön létre. A szerződés nyelve magyar. Eladó a megrendelés és annak teljesítéséhez szükséges adatait tárolja. A szerződés a Vevő megrendelése és Szállítási Értesítő alapján visszakereshető és hozzáférhető. A véglegesített megrendelés változtatására, módosítására nincs lehetőség. A végleges megrendelés Eladó részére történő elküldése a megrendelt Termék vonatkozásában a Vevő terhére és Eladó javára fizetési kötelezettséget jelent.

 

7.2/ Eladó a Vételár és szállítási díj maradéktalan megfizetése időpontjáig a Termék tulajdonjogát fenntartja és azzal összefüggésben tulajdoni igénnyel él. Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék teljes Vételárának kifizetése sikeresen megtörtént (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a Vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a Vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék Vételára és szállítási díj nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a Vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt. Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a visszaigazolásban / szerződésben megjelöltektől eltérő, más valutanemben történő teljesítés esetén az árfolyamkockázat (előleg és hátralékos vételár időpontja közötti időtartamban) kizárólag Vevőt terheli.

 

8./ Szállítás és költsége

8.1/ Választható szállítási módozatok:

(i) Házhoz szállítási futárszolgálattal, amely esetben a szolgáltató futárszolgálat (továbbiakban: Szállító). A Szállító a csomagot a visszaigazolásban megjelölt határidőn belül szállítja ki a megadott címre. A Szállító a csomag felvételéről email értesítést küld.

 

(ii) Egyedi szállítási feltételekkel Eladó fuvarozó szolgáltató igénybevételével vagy saját fuvareszközzel szállítja ki a Terméket.

A csomag Szállító részére történt átadásáról Eladó külön email értesítést küld. A kiszállítás konkrét időpontja tekintetében a Szállító értesítése az irányadó.

8.2/ Eladó a Termékek kiszállítását Magyarország és az Európai Unió tagországai területén vállalja. Magyarország területén kívüli szállítási cím esetén az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelést visszautasítsa, amelyből eredő jogkövetkezményekért mindennemű felelősségét kizárja. A Magyarországon kívüli szállítás esetén a szállítási költség, annak feltételei és időpontja tekintetében a felek közötti külön megállapodás az irányadó. Amennyiben Felek között egyedi szerződés jön létre, úgy a szállítás tekintetében az az irányadó.

 

8.3/ Eladó megrendelt és Szállítási Értesítőben megjelölt Termékek kiszállítását a Weblapon megjelölt határidőn belül, egyes Termékek vagy mennyiség esetében Gyártóval / Beszállítóval történt egyeztetés követően adott tájékoztatás szerint, illetőleg egyedi megállapodásban rögzítettek szerint vállalja. Eladó a kiszállítás megkezdését legalább 24 órát megelőzően külön emailben értesíti Vevőt annak időpontjáról és amennyiben saját fuvarozóval szállítja ki, úgy a kiszállítás várható napszakról (9.00-12.00 vagy 12.00 – 16.00 óra közötti időtartam). A szállítási határidő minden esetben tájékoztató jellegű, Eladó fenntartja magának a jogot annak változtatására, amelyről Eladó a Vevő részére email útján értesítést küld. A szállítási határidő változásából eredően Vevő nem jogosult semmilyen jogcímen kártérítéssel élni Eladóval szemben.

 

A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a kiszállítás időpontjában az Termék átvételét biztosítsa, beleértve a szállító járműről történő lerakodást. Eladó a Terméket a megrendelésben megjelölt szállítási címre kézbesíti. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a szállítási cím a Termék kiszállítására alkalmas, tehergépjárművel is biztonságosan megközelíthető, és a Termék átadás - átvételére alkalmas helyszín legyen. A pontatlanul, helytelenül vagy hibásan megadott szállítási címből eredő késedelem, hiányosság, lehetetlenülés vagy bármely egyéb következményekért Eladó a felelősségét kizárja. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Termék átadása a Vevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, úgy az ismételt kiszállítás költségét megfizetni köteles, amely az ismételt kiszállítást megkezdésének előfeltétele.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben Eladó bármely, de különösen Vevő érdekkörében felmerült okból meghiúsul a Termék átadása, úgy Eladó a kiszállítás meghiúsulása naptári napjától számított 7 naptári napig tárolja ingyenesen a Terméket, amely határidő elteltével a szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni  jogosult. Eladói elállás esetén a Eladó a foglaló, a felmerült egyéb költségeinek és okozott kár összegének levonását követően fennmaradó Vételár összeget Vevő részére visszafizeti.

 

8.5/ Raktározás: Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelt Terméket a Vevő érdekkörében felmerült okból raktározni szükséges, úgy Eladó a Termék raktározását a szállítási határidő lejárta után 7 naptári napig díjmentes, ezen határidő után a raktározásának költsége a bruttó vételárának 1,5 %-a / minden megkezdett naptári hét, melyet Vevő a Termék átvételekor és azzal egyidejűleg köteles megfizetni. Eladó  jogosult a hátralékos vételár, szállítási költségek és / vagy teljes raktározási költség erejéig visszatartani a megrendelt összes Terméket annak maradéktalan megfizetéséig.

 

8.6/ Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó az át nem vett Terméket legfeljebb a szállítási határidő lejártát követő 14 naptári napig tárolja, ezen határidőt követően a Termékkel, mint tulajdonos szabadon rendelkezik.

 

8.7/ Eladó a kiszállítást a szállítási cím bejárati kapuhoz vállalja, a szállító járműről történő lerakodás és berakodás a Vevő feladata. Eladó illetőleg szállítási megbízottja a Termék kézbesítését, átadását a megrendelő részére teljesíti, aki legalább a megrendelést és Szállítási Értesítőt a szállítást végző személynek felmutatni köteles. Amennyiben a megrendelő személyazonossága körében kétség merül fel, úgy szállító  jogosult a Termék átadását megtagadni. Amennyiben a Vevőtől eltérő személy kívánja átvenni a Terméket, úgy a Termék átvételére szóló köteles teljes bizonyító erejű magánokirati meghatalmazását átadni az Eladó / megbízott, mint kézbesítő részére, aki a meghatalmazás eredetiségét nem köteles ellenőrizni.

 

8.8/ A Vevő vagy képviseletében eljáró személy a Termék átvételekor köteles a csomagot tételesen haladéktalanul ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben a Termék külső csomagolása  sérült, úgy annak tényét az átvételi elismervényben fel kell tüntetni. Az átvételi elismervény igazolja az Eladó Szállítási Értesítőben megjelölt termék hiánytalan, mennyiségi teljesítését és azt, hogy Vevő a Terméket hiánytalan, sérülésmentes csomagolásban vett át. Eladó a hiánytalan átvételi elismervény esetén, a Termék külső sérülésére, mennyiségére vonatkozó bármely kifogást elutasít.

 

8.9/ Amennyiben Vevő bármely okból megtagadja a Termék vagy annak része átvételét, úgy a köteles annak részletes okát és indokát a kísérőokmányokon írásban feltüntetni, azzal, hogy annak elmulasztása vagy indokolatlansága esetén az Eladó felé a továbbiakban semmilyen igénnyel nem jogosult élni. Amennyiben az átvétel megtagadása indokolatlan volt, úgy Vevő köteles a megrendeléssel felmerült mindennemű költség (különösen szállítási költségek) teljes megtérítésére.

 

8.10/ Vevő köteles a Termék kiszállításakor és átvételekor haladéktalanul ellenőrizni, hogy a számlán megjelölt tételek a valóságban megfelelnek e a megrendelt és kiszállított, átvett termékekkel. Eltérés esetén  köteles annak tényét utólag is kétséget kizáróan ellenőrizhető és bizonyítható módon dokumentálni és az Eladót 24 órán belül írásban értesíteni, a dokumentáció megküldésével.

 

8.11/ Eladó a Megrendelés Visszaigazolásában feltünteti a szállítási költséget, amelyet Vevő a Vételár teljesítésével egyidejűleg köteles teljesíteni.

 

8.12/ Amennyiben Vevő korábban már úgy rendelt Terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti. Ismételt kiszállítás esetén a szállítási díj kétszerese kerül felszámításra.

 

8.13/ Amennyiben Vevő a jelen 8./ pontban foglalt kötelezettségeit megsérti, úgy Eladó azzal összefüggésben mindennemű felelősségét kizárja, és Vevő a szerződésszegésből, mulasztásából eredő mindennemű okozott kárt és költséget köteles az Eladó részére megtéríteni.

 

9./ Fizetési feltételek

 

9.1/ Vevő a megrendelésében jogosult megjelölni a fizetés módját, amely a megrendelés elfogadása és visszaigazolása esetén a Vevőre nézve kötelező, Eladót azonban attól eltérő fizetési módozatot kérhet a Megrendelés Visszaigazolásában.

 

9.2/ Vevő kifejezetten elfogadja, hogy más valutanemben történő teljesítés esetén az árfolyamkockázat (előleg és hátralékos vételár időpontja közötti időtartamban) kizárólag Megrendelőt terheli.

 

9.2/ Fizetési módozatok:

 

(i) Banki átutalás, amely esetben a megrendelt termékek vételárát előreutalásos fizetési módozattal egyenlíti ki Vevő. Eladó megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg a teljesítéshez szükséges adatokat és előlegszámlát a megrendeléskor megadott email címre megküldi. Eladó a megrendelt Termék kiszállítását kizárólag a vételár és szállítási költségek maradéktalan megfizetés esetén kezdi meg. Amennyiben a Vételár és szállítási költség 48 órán belül nem érkezik meg, úgy eladó a megrendelést érvénytelennek tekinti és azt törli.

 

10/ Távollevők közötti fogyasztói szerződés

 

10.1/ A Távollevők között létrejött fogyasztói szerződés esetében a fogyasztót 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdés szerint indoklás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a Termék adásvételére irányuló szerződés estén a (i) terméknek, (ii) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, (iii) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, (iv) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak - a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

10.4/ A fogyasztó csak a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a Rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget (Rendelet 25. §). Vevő a Terméket olyan állapotban és módon köteles visszaküldeni, hogy azt később értékesíteni lehessen (Minden tartozék, csomagolás, dokumentáció stb…). Amennyiben a fogyasztó a Terméket a biztonságos szállítást és Termék sértetlenségét nem vagy nem kellő, arra alkalmas módon biztosító csomagolásban küldi vissza az Eladó részére, úgy viselni köteles az ebből eredő költséget és kárt, illetőleg a Termék teljes vételárának megfizetésére köteles. Amennyiben Vevő elállási jogát nem szabályszerűen gyakorolja, vagy az érvénytelen, illetőleg egyéb okból a Termék teljes vételárának megfizetésére köteles elállása esetén, úgy tudomásul veszi, hogy Eladó a Terméket a visszaérkezéstől számított 7 naptári napig tárolja, azt követően azzal, mint tulajdonos szabadon rendelkezik, amely esetben Vevő további igénnyel nem jogosult élni.

 

11./ Szavatosság, jótállás 

11.1/ Hibás teljesítés:

(i) A Ptk. 6:157. § (1) bekezdés szerint, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Ptk. 6:158. § szerint, a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Kellékhibás teljesítés esetén a kártérítési igényre a Ptk. 6:174. § rendelkezései az irányadóak.

(ii) A 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól – 5. § (1) A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie az e rendeletben foglalt követelményeknek.  (2) Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak a) meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel; b) alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott; c) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -; és d) biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket. (3) Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - a (2) bekezdés szerinti követelmények teljesülése mellett - a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír; b) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését; c) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és d) meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának. (4) A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett bizonyítja, hogy a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie; b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy c) a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta. Rendelet 6. § E rendeletet a vállalkozás hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezéseivel együttesen kell alkalmazni. A Rendelet 11. § (1) Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó.

 

11.2/ Kellékszavatosság:

(i) A Ptk. 6:159. § (1) bekezdés szerint, olyan szerződés alapján, amelynek a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. (2) bekezdés szerint, kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, - a (2a) bekezdés szerinti kivétellel - a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. (2a) bekezdés szerint,  fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. (3) bekezdés szerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. (4) bekezdés szerint, a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A Pkt. 6:160. § szerint, a jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha fogyasztó kíván szavatossági igényt érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania, azzal fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ptk. 6:162. § szerint, a hiba közlése: (1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. (2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. (3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ptk. 6:163. § szerint: (1) A kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. (2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. (4) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. (5) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

(ii) A 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól – 12. § (1) A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. (2) A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy az (1) bekezdés szerint megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét; b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét; c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

  1. d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni. (3) Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. (4) A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek. 13. § (1) Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással. (2) A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania. (3) A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését. 14. § Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével. 15. § (1) A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható. (2) Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.(3) Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy - a (2) bekezdés szerint - az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy a) a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

 

11.3/ Termékszavatosság: Ptk. 6:168. § szerint, (1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (Termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.  (2) E körben gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. (4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. Ptk. 6:169. § szerint, (1) A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. (2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. Ptk. 6:170. § szerint, a termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 

11.4/ Jótállás: Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

Jótállás fogyasztói szerződés estén: a Ptk., a 151/2003. (IX.22). Korm. rendelet (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról, továbbiakban: Rendelet), a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól) jogszabályok az irányadóak, azaz a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a Rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a Rendelet szabályai szerinti jótállási kötelezettség terjed ki. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállás időtartama: a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, c) 250 000 forint eladási ár felett három év. E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

11.5/ A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállás igények intézésének eljárási szabályai tekintetében a 19/2014.( IV.29.) NGM rendelet szabályai az irányadóak. 3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára. (2) A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. 4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a) a fogyasztó nevét, címét, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. (2) Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. (3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. (4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. (5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. (6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. (7) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak. 5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. 6. § (1) Kijavításra vagy - a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben - a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni a) a fogyasztó nevét és címét, b) a dolog azonosításához szükséges adatokat, c) a dolog átvételének időpontját, továbbá d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti. (2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. (3) Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza. 7. § (1) Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

 

12./ Felelősség

12.1/ Eladó kizárja a felelősségét mindennemű és bármely kár tekintetében, amely a Termék használatából erednek. Eladó kizárja a felelősségét azért a kárért, amely a Termékben a Szállító részére történt átadást követően keletkezett, a szállításból eredő bármely esemény tekintetében kizárólag a Szállító felel.

 

12.2/ A Weboldalon megjelenő tartalom, a Termékek leírása semmilyen formában nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, a Weboldalon megjelenő információk kifejezetten a Termékbemutatás célját szolgálják, az ott megjelenő bármely kép csak illusztráció.

12.3/ Eladó kizárja a felelősségét bármely harmadik személynek a Weboldal használatával összefüggésben bármely jogellenes, vagy nem rendeltetésszerű felhasználásából eredő cselekményért. Eladó fenntartja magának a jogost a Weboldal működése megszüntetésére, felfüggesztésére, és ott megjelenő tartalom megkötés nélküli egyoldalú változtatására.

 

12.4/ Eladó kizárja a felelősségét bármely olyan következményért, és minden közvetlen vagy közvetett kárért, amely a Felhasználó fiók létrehozásával áll összefüggésben, vagy abból ered. Eladó mindennemű felelősségét kizárja vis maior esetén, illetőleg bármely olyan eseménnyel összefüggésben, amely az Eladó érdekkörén vagy ellenőrzési körén kívül esik, vay bármely olyan eseményért, amely nem volt előre látható, vagy nem elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Eladó ilyen esetekben mentesül a  teljesítés kötelezettsége alól és nem felel a teljesítés késedelméből, elmaradásából eredő mindennemű és bármely jogkövetkezményért, kárért.

 

13./ Ügyfélszolgálat: a vásárlással, termékkel összefüggésben az alábbi email címre küldheti észrevételeit: hello@epitechture.hu

14./ Személyes adatok kezelése: A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata a jelen Ászf részét képezi, amely az alábbi linken érhető el: https://marketplace.epitechture.hu/pages/adatkezelesi-tajekoztato

15./ Magatartási kódex: Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

16./ Jelen Ászf vonatkozásában a magyar jog az irányadó, azzal, hogy az eljárás nyelve magyar. Az jelen szerződésből eredő jogvitákra a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak, a Pp. -ban foglalt általános hatásköri és illetékességi szabályok alkalmazásával.

 

17./ Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

17.1/ Vevő a Termékkel, Eladóval kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Cégnév: Építechture Group Kft

Székhely: 7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 6. A. lház. Fsz. 2A. ajtó

E-mail: hello@epitechture.hu, hello@epitechture.hu

Levelezési cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 121.

Panaszügyintézés helye (ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével):

 

17.2/ Fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az Áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti Eladóval. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közös szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó előírás szerint köteles eljárni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:a) a fogyasztó neve, lakcíme, b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

17.3/ Vevő a panaszokat e-mail- és levelezési címen írásban fogadja kizárólag a 17.1/ pontban írt elérhetőségeken. Írásbeli panasz esetén az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül megvizsgálja, arra érdemben választ ad és intézkedik annak közlése iránt. Eladó a panaszt elutasító álláspontját köteles megindokolni. Vevő a panaszt egyedi azonosítószámmal látja el. Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén Eladó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

17.4/ Fogyasztó a panasza elutasítása esetén és annak jellege szerint az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

(i) Fogyasztóvédelmi hatóság: amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosul panasszal fordulni a lakóhelye szerinti, vagy Eladó székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztó egyedi ügyvéd a békéltető testület oldja meg, amely esetben a fogyasztóvédelmi hatóság a kérelmező ügyét átteszi a békéltető testülethez. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbi linken található: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag. Az Eladó székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatal – Fogyasztóvédelmi Főosztály, cím: 1051 Budapest, Sas utca 19. III. em.,Telefon: (1)450-2598, E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu.

(ii) Békéltető testület: a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A fogyasztó a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez: A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken található: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai. Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111., levelezési cím: 1016 Budapest, 1253 Budapest, Pf. 10., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Telefon: 06 (1) 488 21 31., Békéltető testület elérhetősége az alábbi linken találhatóak meg: https://bekeltet.bkik.hu/elerhetosegek.

(iii) Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy jogvitáikat ezen keresztül rendezzék. Panasz esetén igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

(iv) Bírósági eljárás: Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelését bíróság előtt polgári eljárás keretében érvényesíteni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Kelt Budapest, 2024. február hó 28. nap

Jogszabályok:

  1. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  2. évi XLVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
  3. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról,
  4. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (Ptk)

151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól).

45/2014 (II.26). Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól